PHÒNG CHỐNG BÃO 12

Đây là video hấp dẫn cần nên xem. Tổng thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng.